ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ:
ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 210-5701080
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 210-5701079
EMAIL: paidikoi@peristeri.gr
Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων και Βρεφών

2022-2023

Τα  αποτελέσματα των αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νέου Δημαρχείου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr, στις 7 Σεπτέμβρη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2022-2023 (πατήστε εδώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (δεκτά νήπια και βρέφη)
• Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1, Αγ. Αντώνιος
210 5711481
ΧΑΡΤΗΣ

• Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Χριστοδουλάκειο) ΡΟΥΣΒΕΛΤ 55, Πλησίον ΙΚΑ
210 5715709
ΧΑΡΤΗΣ

• Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ,
Πλησίον γηπ. Ηφαίστου 210 5716046
ΧΑΡΤΗΣ

• Ε΄& 14ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΝΘΕΩΝ 62 & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ,
Κηπούπολη 210 5017773
ΧΑΡΤΗΣ

• Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΛΚΙΜΟΥ & ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ
210 5751960
ΧΑΡΤΗΣ

• Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 7, Ανθούπολη 210 5711109
ΧΑΡΤΗΣ

• 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΡΙΠΟΥ 3, 210 5773074
ΧΑΡΤΗΣ

• 12ος Βρεφονηπιακός ΑΤΤΙΚΗΣ 22, Άλσος Περιστερίου 210 5746300
ΧΑΡΤΗΣ

• 15ος Βρεφονηπιακός ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 210 5722030
ΧΑΡΤΗΣ

• Γραφείο Παραρτήματος του Δ΄ Παιδικού Σταθμού ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 76,
Ανθούπολη 210 5764907
ΧΑΡΤΗΣ

• Θ΄ Παιδικός Σταθμός Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, πλησίον εκκλησίας
Αγ. Παύλου 210 5740407
ΧΑΡΤΗΣ

• 10ος Παιδικός Σταθμός ΦΟΙΝΙΚΩΝ 4, Κηπούπολη 210 5021594
ΧΑΡΤΗΣ

• 13ος Παιδικός Σταθμός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 2, Λόφος Αξιωματικών
πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας 210 5780198
ΧΑΡΤΗΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου). Σε περίπτωση που προσκοµισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται, απαραίτητα, από επίσηµη µετάφραση.
 1. α) Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου ( το έντυπο περιλαµβάνεται στην αίτηση)

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εµβολιασµού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόµενα για την ηλικία του εµβόλια. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί ελλιπής.

 

γ) Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραµµα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας απαιτείται ιατρική γνωµάτευση-αξιολόγηση από ∆ηµόσιο Φορέα.

 

 1. Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό συζύγων του οικονοµικού έτους 2020.
 1. Έντυπο Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  περί  αποδοχής  των  όρων  διαδικασίας εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α.Π

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (σχετικά µε την εργασία) αφορούν και τους δύο γονείς:

 1. Για εργαζόµενους:
 • Στον Ιδιωτικό Τοµέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων για όλο το 2021 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.∆.∆. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Πρόσφατη πρόσληψη, (από 01-09-2021 έως και σήµερα), απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕ∆ και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
 • Όσοι από τους ανωτέρω, λόγω αναστολής της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται

(λόγω µέτρων κατά του COVID 19), δεν µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση εργοδότη, µπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον εργοδότη και τη σχέση εργασίας τους και µε την επανεκκίνηση της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται θα προσκοµίσουν την σχετική βεβαίωση εργασίας.

 

 1. Για ελεύθερους επαγγελµατίες:
 • Αντίγραφο πληρωµής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταµείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα µητρώα του.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης έναρξης επιχείρησης απαιτείται και η έναρξη από την ∆.Ο.Υ. ή εκτύπωση από το µητρώο του επαγγελµατία της δραστηριότητας του.
 • Σε περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (που απασχολείται ο/η σύζυγος και είναι ατοµική) απαιτείται, η έναρξη από την ∆.Ο.Υ. και

Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργοδότη όπου να αναφέρεται το αντικείµενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο του υπαλλήλου, µε υπογραφή και σφραγίδα.

 

 1. Για άνεργους γονείς : Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας.
 1. Για γονείς που συµµετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράµµατα, απαιτείται αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος.
 1. ∆ικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη µόνιµη κατοικία (πρόσφατο λογαριασµό από οργανισµό κοινής ωφέλειας, ή άλλης εταιρείας, µισθωτήριο συµβόλαιο κλπ.) Εάν οι γονείς φιλοξενούνται από άλλο πρόσωπο τότε πρέπει να προσκοµίσουν και την φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.
 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθµό, εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόµιµης διαµονής στην χώρα µας ή προγενέστερη, συνοδευόµενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα µας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 1. ∆ιαζευγµένοι Γονείς :
 • Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάµου µε καταχωρηµένη τη λύση του.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να αναφέρεται η µεταβολή.
 • Απόφαση Επιµέλειας (εάν υπάρχει) ή οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο της επιµέλειας του τέκνου.
 • Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης των γονέων, στην οποία θα δηλώνεται η κοινή συναίνεση σχετικά µε την αίτηση εγγραφής του τέκνου τους.
 1. Γονείς σε διάσταση :
 • Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιµέλειας (εάν υπάρχει).
 • Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης των γονέων, στην οποία θα δηλώνεται η κοινή συναίνεση σχετικά µε την αίτηση εγγραφής του τέκνου τους.
 1. Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Άγαµη µητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.

 

β) Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 1. Γονείς µε σύµφωνο συµβίωσης:
 • Απαιτείται η προσκόµιση του συµφώνου συµβίωσης καθώς και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα και των δυο µερών .
 1. Για γονείς φοιτητές :
 • στην ∆ευτεροβάθµια (1ος Τίτλος Σπουδών) και Μεταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµόσιο ΙΕΚ), απαιτείται βεβαίωση από την Γραµµατεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 • Στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο),βεβαίωση από την γραµµατεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 1. Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισµένοι, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία.
 1. Για γονείς µε παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, µε ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο.
 • Λοι̟ές οικογενειακές καταστάσεις ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται, αξιολογούνται κατά ̟ερί̟τωση.
 • O καθορισµός του ύψους των µηνιαίων τροφείων θα καθορίζεται σύµφωνα µε την φορολογική δήλωση και το εκκαθαριστικό συζύγων του τρέχοντος οικονοµικού έτους (2021).

Οικονοµική Συµµετοχή Φιλοξενούµενων Παιδιών

 

 • -Απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς :

Οι οικογένειες που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 €.

Οι οικογένειες που ο ένας γονέας είναι φοιτητής ή φοιτήτρια αντίστοιχα και σπουδάζουν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου τους και µέχρι την συµπλήρωση του χρόνου κανονικής φοίτησης όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισοδήµατα. Αν έχουν εισοδήµατα τότε εφαρµόζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται.

Οι οικογένειες όπου ο πατέρας είναι στρατευµένος ή φυλακισµένος, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήµατος.

Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήµατος. Επίσης οι οικογένειες που οι γονείς ή ο αδελφός ή αδελφή είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήµατος.

Οι µονογονεϊκές οικογένειες, των οποίων το οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 €.

Τα βρέφη ή νήπια των εργαζοµένων στο ∆ήµο Περιστερίου, στα λοιπά Νοµικά Πρόσωπα και τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις του ∆ήµου.

Οι τρίτεκνες οικογένειες για το τρίτο παιδί. Οι πολύτεκνες οικογένειες.

 • – Μειωµένη οικονοµική εισφορά θα πληρώνουν οι εξής:

Οι µονογονεϊκές οικογένειες, των οποίων το οικογενειακό εισόδηµα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 €, θα καταβάλλουν µηνιαίως το ήµισυ των τροφείων της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.

Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας, θα καταβάλλεται µηνιαίως το ήµισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το 1ο παιδί.

Οι τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλλουν µηνιαίως το ήµισυ των τροφείων της κατηγορίας στην οποία υπάγονται βάσει του οικογενειακού εισοδήµατος, για το πρώτο και το δεύτερο παιδί αντίστοιχα.

 

 • – Η µηνιαία οικονοµική εισφορά των λοιπών καθορίζεται ως εξής :
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 20,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 30,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 25.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 40,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 30.001,00 € έως 35.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 50,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 35.001,00 € έως 40.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 60,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 40.001,00 € έως 45.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 100,00 €.

 

 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 45.001,00 € έως 50.000,00 € θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 120,00 €.
 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 50.001,00 € και άνω θα καταβάλλεται µηνιαίως το ποσό των 150,00€.

 

 • – ∆ιευκρινήσεις για την καταβολή της οικονοµικής συµµετοχής
 • Οι οικογένειες που εµπίπτουν σε περισσότερες από µία κατηγορία, επωφελούνται µόνο της συµφερότερης έκπτωσης.
 • Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο 10ήµερο του µήνα στην Τράπεζα που τηρεί λογαριασµό το Νοµικό Πρόσωπο.

Σε καµία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονοµική εισφορά που έχει καταβληθεί.

 • ∆εν καταβάλλονται τροφεία το µήνα Αύγουστο.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης επανεγγραφής και την αξιολόγηση αυτής είναι η τακτοποίηση της οικονοµικής συµµετοχής.
 • Σε βραχυχρόνια απουσία ενός παιδιού η καταβολή της οικονοµικής συµµετοχής γίνεται κανονικά προκειµένου να διατηρεί το δικαίωµα να συνεχίσει την φοίτησή του.
 • Η µη συνεπής εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων, αποτελεί λόγο διαγραφής των παιδιών
 • Τυχόν οφειλές θα κοινοποιούνται από την ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία είσπραξής τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Κ.Ε.∆.Ε..