ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ  www.peristeri.gr

Ο Δήμος Περιστερίου, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων – ΓΚΠΔ), τις διατάξεις του Ν.4624/2019, αλλά και το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1)Τι είναι τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε πληροφορία, έντυπη ή ψηφιακή, η οποία δύναται να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα στη μοναδική σας ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο καλείται «προσωπικό δεδομένο».

2) Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δήμου Περιστερίου, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και την τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και να εντοπίσουμε/ανιχνεύσουμε εγκαίρως ανεπιθύμητα μηνύματα και παραβιάσεις ασφαλείας.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσα από τις φόρμες/διαδικασίες:

Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Ηλεκτρονικά αιτήματα

Επικοινωνία

τότε συλλέγουμε τα υποβληθέντα με την συναίνεση σας στοιχεία για την διαχείριση του αιτήματος σας.

3) Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται στο δικτυακό τόπο του Δήμου αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκαν και σε καμία περίπτωση δε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη για οιονδήποτε λόγο.

Ο Δήμος μας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

4) Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τις παραπάνω φόρμες διαδικασιών, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται έως ότου να ζητήσετε τη διαγραφή τους άλλως διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα για στατιστικούς λόγους.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση επισημαίνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

5) Δικαιώματα των υποκειμένων

Δικαίωμα Πρόσβασης

Δικαίωμα Διόρθωσης

Δικαίωμα Διαγραφής

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Δικαίωμα Εναντίωσης

6) Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων

Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου μπορεί να απευθύνει οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο ή να ασκήσει δικαίωμα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών:  Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: dpo@peristeri.gr

Ο Δήμος δεσμεύεται να απαντήσει (θετικά ή αρνητικά) στο αίτημα του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου εντός 10 ημερών από την παραλαβή αυτού. Στην περίπτωση που απαιτείται παράταση της ως άνω προθεσμίας με σκοπό τη διερεύνηση ή/ και διεκπεραίωση του αιτήματος, ο Δήμος θα ενημερώσει σχετικώς τον χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου παραθέτοντας και τους λόγους που απαιτούν την εν λόγω παράταση.

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

7) Αναθεώρηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τον Δήμο Περιστερίου στις 30.12.2020 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην εν λόγω Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχει ο Δήμος.

×

Συνδεθείτε στην επίσημη κοινότητα μας στο Viber. Μάθετε περισσότερα