Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Περιστερίου