Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Οι Παιδικοί Σταθμοί (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Περιστερίου

Ανακοινώνουν

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Περιστερίου.

doc Ανακοίνωση ΙΒΣΑ